Pot participa la procesul de bugetare participativă cetățenii municipiului Bistrița care au împlinit vârsta de 18 ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Bistrița.

Propunerile de proiecte se vor încadra în unul dintre următoarele domenii:

  1. Alei, trotuare, zone pietonale, spații verzi, plantare de arbori, arbuști și gard viu, locuri de joacă pentru copii, iluminat public pietonal și velo, mobilier urban ”smart”, în cartierele de locuințe

  2. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (îmbunătățirea căilor de acces, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, sisteme de supraveghere video, etc.)

  3. Reabilitarea de imobile/părți componente ale acestora, cu valoare istorică, arhitecturală, culturală

  4. Amenajare fațade sau acoperișuri ”verzi”

  5. Amenajarea de facilități pentru îngrijirea animalelor și zone pentru plimbarea și recreerea acestora

  6. Amenajarea de zone și achiziția de echipamente și facilități pentru agrement

  7. Infrastructură, echipamente și aplicații culturale, educative, sociale, sportive și pentru sănătate

  8. Echipamente și infrastructură de reziliență la schimbări climatice, de mediu, pandemii, fenomene naturale, etc.

Începând cu anul 2022, se alocă suma de maxim 1.500.000 lei pentru proiectele selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă.

Bugetul proiectelor trebuie să se încadreze în limita maximă de 500.000 lei/proiect, inclusiv TVA. În acest sens cetățenii sunt sfătuiți să se documenteze în vederea estimării costului total al fiecărui proiect propus.

1. Propunerile de proiect vor respecta formatul prevăzut în formularul de depunere proiect, anexa 1 la Regulament.

2. Proiectele trebuie să respecte prevederile Regulamentului și să îndeplinească cumulativ criteriile de eligibilitate:

a) Să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general pentru municipiul Bistrița;
b) Să nu intre în aria altor programe de finanțare ale Municipiului Bistrița (ex: finanțări pentru ONG-uri sau alte structuri, finanțări de adunări publice sub forma de festivaluri, evenimente, târguri, etc. sau în competența unor comisii specializate din cadrul administrației publice locale, care își desfășoară activitatea conform legii și efectuează propria analiză în domeniile asupra cărora se pronunță, de ex. comisia tehnică de urbanism);
c) Să nu fie contrare sau incompatibile cu proiectele aflate în derulare sau care sunt cuprinse în strategiile municipalității;
d) Să nu se suprapună cu proiectele inițiate de municipalitate;
e) Să nu aibă un caracter publicitar sau comercial;
f) Să nu aibă un caracter politic sau etnic;
g) Să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare;
h) Să fie foarte clar definite;
i) Să se încadreze în limita maximă de 500.000 lei/proiect, inclusiv TVA. În acest sens cetățenii sunt sfătuiți să se documenteze în vederea estimării costului total al fiecărui proiect propus;
j) Să se încadreze în durata de implementare de maxim 12 luni.

a) Titlul proiectului: să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului;
b) Descrierea proiectului: formularea detaliată a problemei, specificarea nevoilor identificate și o prezentare a beneficiilor obținute prin implementarea proiectului;
c) Domeniul de interes: se va alege domeniul în care se înscrie proiectul;
d) Localizarea proiectului: se va menționa numele orașului, cartierului sau al zonei;
e) Durata estimată a implementării proiectului: se va exprima în luni;
f) Beneficiarii proiectului: se vor specifica beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului;
g) Bugetul estimat: se va completa valoarea estimată, inclusiv TVA (în lei);
h) Documente atașate: Fotografii, schițe, planuri, alte documente suport;
i) Modul în care inițiatorul vrea să se implice în proiect: elaborare temă de proiectare, monitorizare lucrări, participare la acțiuni, etc.
În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 1 MB.

1. Propunerile de proiecte pot fi depuse online, în format electronic și offline, în format tipărit.
2. Pentru a depune o propunere de proiect online, cetățenii trebuie să se înregistreze pe platforma electronică de Bugetare participativă disponibilă la adresa http://participativ.e-bistrita.ro. Accesul pe platformă va fi disponibil după validarea contului de utilizator.
3. Cetățenii municipiului Bistrița care doresc să depună proiectele în format tipărit au posibilitatea să ridice formularele de depunere a proiectelor de la Centrul de Relații Publice, situat în Bistrița, Str. Gheorghe Șincai, nr. 2.
4. Formularul completat, împreună cu alte documente relevante pentru proiect (fotografii, planuri, etc., după caz) vor putea fi depuse personal la Centrul de Relații Publice sau transmise prin poștă. Ulterior, un operator din cadrul Primăriei va încărca, în numele cetățenilor, proiectele primite în format tipărit, pe platforma de bugetare participativă.
5. Fiecare participant poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte/domeniu.
6. Odată depus, proiectul nu mai poate fi modificat, dar poate fi retras. Cetățenii care au depus proiecte în format tipărit le pot retrage dacă depun o cerere în scris.
7. În cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate fotografii cu amplasamentul proiectului înainte și după implementare, impresii ale cetățenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.
8. Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF – până la o limită de 5 MB și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 1 MB. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite.
9. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea primăriei, la cerere, pentru crearea contului, depunerea de proiecte, precum și pentru acordarea votului.

1. Primăria va supune analizei fiecare proiect înregistrat online sau offline.
2. În prima etapă se vor stabili proiectele care pot fi publicate pe site.
3. Proiectele în care obiectivul sau limbajul folosit instigă la discriminare de orice fel, violență, ură, etc. sau exprimarea este trivială, obscenă, vulgară, denigratoare, vor fi excluse și nu vor fi publicate.
4. Analiza tehnico-economică și juridică a propunerilor este realizată de către o comisie de evaluare a proiectelor, formată din reprezentanți ai serviciilor de specialitate: tehnic, juridic, economic, urbanism, social, protecția mediului și managementul proiectelor, care va fi desemnată în acest scop prin Dispoziția primarului municipiului Bistrița. Comisia verifică fezabilitatea și conformitatea proiectelor cu cerințele regulamentului și a altor reglementări legale în vigoare.
5. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe platforma electronică.
6. Proiectele trebuie să se încadreze într-un buget total de 500.000 lei/proiect (inclusiv TVA). În cazul în care, în urma analizării bugetului propus, comisia constată ca acesta nu se încadrează în limitele stabilite prin Regulament pentru fiecare proiect și nu pot fi făcute nici ajustări ale sumei propuse, proiectul va fi declarat neeligibil.
7. Versiunea care va fi supusă votului cetățenilor nu e în mod obligatoriu aceeași cu cea transmisă de cetățeni. Comisia de evaluare poate ajusta proiectele din punct de vedere tehnico - economic, în vederea asigurării fezabilității proiectelor. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect. Aceste ajustări vor fi vizibile pe platforma de bugetare participativă și vor fi supuse la vot în noua formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
8. Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devină proprietatea Municipiului Bistrița și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
9. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă.
10. Primăria își rezervă dreptul de a modifica anumite proiecte în sensul adaptării din punct de vedere tehnic sau financiar, dacă este nevoie, sau integrării mai multor propuneri într-una singură, datorită asemănării obiectivelor sau proximității geografice.
11. Persoanele ale căror proiecte au fost declarat neeligibile pot primi, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerile au fost declarate neeligibile.
12. În urma acestei analize, proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și supuse votului cetățenilor.

1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative fiecare persoană putând vota o singură dată un proiect.
2. Votul se va desfășura într-o singură etapă, într-o perioadă de timp predefinită. Fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate vota patru proiecte (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor).
3. Accesul la vot poate fi restricționat din punct de vedere al locației utilizatorului, pe raza municipiului Bistrița, pentru a asigura că proiectele câștigătoare sunt cu adevărat reprezentative pentru comunitate. Platforma de bugetare participativă colectează date despre locația utilizatorilor pentru a asigura respectarea procedurii de votare.
4. La finalul etapei de vot va fi publicat clasamentul în baza căruia vor fi selectate proiectele, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita bugetului alocat apelului de proiecte în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul următor desfășurării procedurii de bugetare participativă, indiferent de domeniul din care fac parte.
5. După validarea voturilor, rezultatele finale vor fi postate pe platforma online.

1. Proiectele selectate vor fi aprobate ca anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Bistrița aferent anului următor desfășurării procedurii de bugetare participativă.
2. Proiectele vor fi implementate prin grija direcțiilor de specialitate ale Primăriei municipiului Bistrița și a instituțiilor subordonate acesteia.
3. Proiectele de natura investițiilor selectate în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în Programul de Investiții al Municipiului Bistrița, existând și posibilitatea ca acestea să fie integrate în proiecte de o mai mare anvergură.
4. Perioada de implementare va fi de regulă de 12 luni de la aprobarea includerii proiectelor selectate în bugetul de venituri și cheltuieli și/sau Programul de investiții, în funcție de complexitatea acestora.

Calendarul estimativ al procesului de bugetare participativă este următorul:

1. Depunere proiecte: 1 septembrie – 1 octombrie;
2. Analiza tehnico - economică și juridică a propunerilor de proiecte de către municipalitate și solicitarea de clarificari, dacă este cazul: 3 - 28 octombrie;
3. Afișarea listei proiectelor eligibile: 2 noiembrie;
4. Votul asupra proiectelor eligibile, de către cetățeni: 3 – 20 noiembrie;
5. Validare voturi: 21-24 noiembrie;
6. Afișarea clasamentului proiectelor: 27 noiembrie 2023.

Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate pe site-ul instituției și pe platforma online.